theme

زمین از روز اول خلقت این قدر سنگین نبود – کتاب صوتی دربست گورستان (١٠)

زمین از روز اول خلقت این قدر سنگین نبود – کتاب صوتی دربست گورستان (١٠)

کتاب “دربست گورستان”
به قلم و با صدای سولماز رضایی
قسمت دهم: زمین از روز اول خلقت این قدر سنگین نبود