theme

هر چه می گردم واژه ای نمی یابم

به قلم سولماز رضایی

کهنه نمی شود .
تکرار نمی شود .
فراموش نمی شود .
حتی نمی میرد و تمام نمی شود .
کدام بی انصافی است که بگوید”پدر” کم از فرشته دارد .
و مهرش کم از مادر
و صلابتش کم از کوه
و وجودش کم از تمام هستی .
پدر یعنی …
هر چه می گردم واژه ای نمی یابم.
چقدر زبان فارسی کم دارد برای از پدر گفتن .
روزت مبارک ، که به یمن نفست تمام روزهایم مبارک است.