theme

ویدئو کلیپ “وظایف و اختیارات شهرداری ها در جهان“
از مجموعه کلیپ های مدیریت شهری – قسمت چهاردهم
دکتر سولماز رضایی

11 ژوئن ، 2018

ویدئو کلیپ “وظایف و اختیارات شهرداری ها در جهان “- سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “وظایف و اختیارات شهرداری ها در جهان“ از مجموعه کلیپ های مدیریت شهری – قسمت چهاردهم دکتر سولماز رضایی
8 می ، 2018

یادداشت تخصصی با موضوع “وظایف و اختیارات شهرداری ها” – به قلم سولماز رضایی

وظایف و اختیارات شهرداری ها به قلم سولماز رضایی ‎روزنامه آفتاب یزد – ۱۸ اردیبهشت ماه ٩٧ -صفحه ۱۰ با توجه به به ساختارهای سیاسی حاکم […]