theme

rezaei22

به قلم سولماز رضایی

پدافند غیر عامل ذخیره های برای روز مبادای شهر ما
تعریف لغوی پدافند غیرعامل را اینچنین آورده اند: مجموعه اقدامات غیر مسلحانه برای کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، شریان های حیاتی، تاسیسات حساس و سازه های مهم در برابر بارهای انفجار و تهدیدات دشمن و بلایای طبیعی شهری که به فردا فکر می کند و پایداری اش، شهری که به تاب آوری فکر می کند و ماندگاریش بی تردید شهری است که در برنامه ریزی، مدیریت و طراحی خود جایی برای پدافند غیرعامل باز نموده است .
گاهی نزدیکی بین مفاهیم پیام های مثبتی را در خود دارد. پدافند غیرعامل مفهوم نزدیک مدیریت بحران در یک شهر است. در پدافند غیر عامل تک تک ساکنین یک شهر جز به جز ساختمان های خدمت رسان شهر و تاسیسات و شریانهای حیاتی اش سرمایه هایی محسوب می شوند که قابل معامله و ریسک نیستند. برای بودن آنها سرپا ماندنشان پس از بحران باید اندیشید و این اندیشه پدافند غیرعامل است .
شهرسازان و برنامه ریزان شهری اعضا موثر در تبیین و عملیاتی نمودن پدافند غیرعامل در شهرها هستند. پدافند غیرعامل بسته ای گسترده است که از طراحی آغاز می شود و تا مدیریت منابع اعم از انسانی و غیره ادامه پیدا می کند. القاء و ایجاد تفکر پدافند غیرعامل در ذهن شهرسازان گام اساسی یک شهر در جهت رسیدن به پدافند غیرعامل است.
بپذیریم که هر شهری یک روز مبادا دارد و مباد که در روز مبادای شهر همه چیز یکباره نابود شود.

27 اکتبر ، 2016

پدافند غیر عامل ذخیره های برای روز مبادای شهر ما

به قلم سولماز رضایی پدافند غیر عامل ذخیره های برای روز مبادای شهر ما تعریف لغوی پدافند غیرعامل را اینچنین آورده اند: مجموعه اقدامات غیر مسلحانه […]