theme

‍ باید یکی پیدا می شد .
یکی که بار خستگی های زمین را به دوش بکشد و دم نزند.
یکی که صبور باشد و صبورانه عشق بورزد.
کسی که شب بیداری را بلد باشد و آوازهای عاشقانه اش از لمس دستانش به گوش برسد .
حتما یکی باید باشد تا قدرت ، سرعت ، مهارت را با سوزن دلسوزی به هم دوخته باشد و پوشیده باشد.
می شناسم او را
می شناسی او را
پرستار است.
روزشان مبارک.

4 فوریه ، 2017

‍ باید یکی پیدا می شد

‍ باید یکی پیدا می شد . یکی که بار خستگی های زمین را به دوش بکشد و دم نزند. یکی که صبور باشد و صبورانه […]