theme

زنان و فضا های شهری (با نگاهی بر رویکرد عدالت جنسیتی)

زنان و فضا های شهری (با نگاهی بر رویکرد عدالت جنسیتی)

نام کتاب: زنان و فضا های شهری (با نگاهی بر رویکرد عدالت جنسیتی)

نویسندگان: سولماز رضایی  –  مریم برومند

انتشارات فرهنگ ملل

سال انتشار: ۱۳۹۱