theme

مراسم رونمایی از کتاب City Branding

رونمایی از کتاب
“A Reputation for a City”
تالیف دکتر سولماز رضایی در بازدیدجناب آقای مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی از مرکز تجاری فرهنگی
ایران و هلند(INTCC)