theme

جانشین معاونت شهرسازی منطقه ۵ شهرداری تهران
شهردار ناحیه ۳ منطقه ۹ شهرداری تهران
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
مشاور کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران
مشاور معاونت عمران و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند (آبادان- خرمشهر)
مدیریت پژوهش مرکز آموزش علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی
مدیر پروژه بوستان های مادر سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
رئیس کارگروه بازاریابی حوزه شهرسازی و عمران شرکت توسعه رفاه شهر
مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی – کاربردی
عضویت در انجمن پژوهش های شهری اروپا
عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران(پایه ۲ نظارت و اجرا)
عضو شورای سیاست گذاری علمی و پژوهشی مرکز علمی سازمان نوسازی شهر تهران