theme

شهر شناسی

22 آگوست ، 2016

حقوق شهری و شهرسازی

تاریخچه : انسان نخستین، در غار زندگی می کرد، اما در کشاورزی در روندی آرام و تدریجی انسان شکارچی را از غار بیرون آورد و روی […]
14 آگوست ، 2016

قلمروهای جغرافیای شهری

شهر نشینی و شهر گرایی ، سکونتگاههای انسانی را شکل دوباره می بخشد. شهرنشینی علت و محصول تغییرات مهمی است که پراکندگی جغرافیایی مردم و فعالیت […]
9 آگوست ، 2016

شهر و منطقه در ایران

شهر سازی سنتی ایران همانطور که هنوز هم قسمتهایی از آتار تمدن و سکونت در ایران ، زیر خاک این سرزمین پهناور مدفون است ، بخش […]
6 آگوست ، 2016

جغرافیای شهری

تاکنون درباره جغرافیای شهری تعاریف گوناگونی ارائه شده است . آنچه مختصر به آن اشاره می کنیم تعاریف مورد پذیرش اغلب جغرافیدانان در دنیای علم است […]