theme
30 ژوئن ، 2016

جزوات درسی

فضاهای باز شهری ۱ فضاهای باز شهری ۲ فضاهای باز شهری ۴ فضاهای باز شهری ۵ مبانی و روش های طراحی فضای سبز کارگاه طراحی و برنامه ریزی شهری (بخش اول) […]
18 ژوئن ، 2016

باز هم خرداد و همیشه شریعتی

قلم او را به آسمان رساند امروز سالروز درگذشت مردی است که قلم جانش را جهانی و جاودانه کرد دکتر علی شریعتی سالهاست کتابهایش چاپ می […]
15 ژوئن ، 2016

پروژه های دانشجویی

برای دانلود کلیک کنید اندیشه های خام شهرسازی  مبلمان شهری مقایسه تطبیقی روشهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده با روشهای ساماندهی مناطق اسکان غیررسمی همه چیز […]