theme

ویدئو کلیپ “نقش رنگ ها در فضاهای شهری” – سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “نقش رنگ ها در فضاهای شهری” – سولماز رضایی

🌈 ویدئو کلیپ “نقش رنگ ها در فضاهای شهری”

🔶دکتر سولماز رضایی

مدیریت شهری – قسمت سیزدهم