theme

ویدئو کلیپ “وظایف و اختیارات شهرداری ها در جهان “- سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “وظایف و اختیارات شهرداری ها در جهان “- سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “وظایف و اختیارات شهرداری ها در جهان“
از مجموعه کلیپ های مدیریت شهری – قسمت چهاردهم
دکتر سولماز رضایی