theme

امروز پیامبری در باغچه حیاط خانه ام گل کرد

امروز پیامبری در باغچه حیاط خانه ام گل کرد

rezaei22

به قلم سولماز رضایی

امروز پیامبری در باغچه حیاط خانه ام گل کرد
هوای پاییز را خیلی دوست دارم . خنکایش روحم را نوازش می کند. چقدر این پاییز لطیف است. احتمالا این آدمها هستند که بار تمام دلتنگی ها و تنهائی هایشان را می گذارند به حساب پاییز و گرنه پاییز که جز خوش دلی چیزی برای طبیعت و انسان ندارد. این هوا مرا بیشتر احساساتی می کند و هر بار که احساساتم رقیق می شود انگار رد پای خدا بیشتر در آن جاری می شود. داشتم به خدا فکر می کردم و میگقتم کاش امروز، روز من باشد خدایا نشانه ای که بدانم مرا میبینی و بعد تک گلی که در حیاط باغچه ام روئیده بود.
من ان را گذاشتم به حساب خدا و گفتم ممنون که مرا دیدی آنطور که میخواستم زمینی و قابل درک. مثل همین تک گل که نمیدانم چند روز بود در حیاط باغچه بود اما مطمئنم که امروز گل داده بود.
عجب گلی دارم و عجب خدایی