theme

بر سر در خانه ات نوشته “هوالشافی”!…

بر سر در خانه ات نوشته “هوالشافی”!…

به قلم سولماز رضایی

بر سر در خانه ات نوشته “هوالشافی”!

می گویم خانه ات، چون خانه آنجاست که میهمان به امید عافیتی در آن قدم می گذارد و هر که را تو میزبانی، امیدی به صاحب آن نوشته و تو دارد…
گویا هستی بخش جهان، تکه ای از نور صفاتش را در دستان تو به امانت گذاشته…

نوری که حیاتِ انسان را، این گرانبها ترین موهبت او را تداوم می بخشد.
به دستان خود نگاه کن و دستان او را ببین و امانتش را… چه سعادتی و چه عشقی!
روز پزشک بر همه پزشکان متعهد سرزمینم مبارک باد.