theme

به حج رفته ها می دانند…

rezaei33

به قلم سولماز رضایی

به حج رفته ها می دانند این عید ،عید ترتیب است و تو امروز را باید قدم قدم برداری تا حاجی شوی
به حج رفته ها یادشان هست صبح زود قربان در منا را
سنگ میزنی و منتظر می شوی تا اسمت را اعلام کنند و بگویند قربانیت ذبح شد و بعد صلوات و تکبیر هم چادریهای منا و تقصیر و ……

و این تفاوت عید قربان با سایر اعیاد است .عیدی که موظفی به انجام اعمالی که اگر انجام نشود حاجی نمی شوی
نمی دانم چرا هر چه تلاش کردم قلمم یاری نکرد چیزی برای این عید بنویسم .تنها من نیستم که هر که عید قربان منا را دیده امروز سر گشته و دلتنگ است.کجا قلم می تواند شرح ماجرا کند
خوش به حال هر که امروز از چادرش راه افتاد برای رمی جمره
خوش به حال هر که امروز نتوانست خود را در آینه ببیند
خوش به حال موهایی که در منا جا می ماند
خوش به حال چادر ها
خوش به حال سنگریزه ها
خوش به حال ……
عیدتان مبارک