theme

خلیج فارس برای من تنها یک تکه جغرافیایی نیست…

خلیج فارس برای من تنها یک تکه جغرافیایی نیست…

به قلم سولماز رضایی

من اهل هر شهری که باشم
از هر دیاری که آمده باشم
با هر لهجه ای که سخن بگویم
هر نوع لباسی که بپوشم
هر مذهبی داشته باشم
ایرانیم
و خلیج همیشه فارس بخشی از جغرافیایی سرزمینی ام است و باور به تمامییتش ،باور خلل ناپذیریست که هیچ کس و هیچ چیز قادر به تغییر آن نیست
خلیج فارس برای من تنها یک تکه جغرافیایی نیست ،خلیج فارس تعلق به فضای سرزمینی روح من دارد
خلیج فارس اوج صلابت و اقتدار من است
خلیج فارس نماد ایستادگی من است
خلیج فارس یادگار شهیدان من است
خلیج فارس ،تمام آن چیزی است که می شود برایش جان داد
این خلیج به مام وطن تعلق دارد.