theme

صادق خان شهردار لندن شد

لندن ٢٠١۶ شاهد یک انتخابات عجیب بود .فارغ از مسایل حزبی و سیاسی بدست آورن بیش از یک میلیون رای جامعه شهروندی لندن توسط یک مسلمان آن هم درست در شرایطی که اروپا به علت رفتار و عملکرد گروهک به ظاهر مسلمان داعش دچار یک اسلام هراسی زیر پوستی شده است نوید یک اتفاق روشن است و آن قدرت نفوذ مسلمانان در افکار است .هر چند نامبرده بیش از آنکه یک مسلمان باشد و رفتار و عملکردی اسلامی داشته باشد یک شهروند انگلیسی محسوب می گردد اما به هر حال او را به اسلام می شناسند و از این حیث می توان در شرایط امروزه دنیا این انتخاب را به فال نیک گرفت.