theme

عجب ماهیست ماه تو…

به قلم دکتر سولماز رضایی

می گویند ماه رجب ماه توست
و من مانده ام مفهوم این پیام چیست ؟
مگر می شود ماهی ماه تو نباشد ؟
مگر می شود روزی و ساعتی ، روز و ساعت خداوندیت نباشد؟
نکند این بار هم ،از همان بهانه های شیرین خدائیست ، بهانه ای که می خواهی بی حساب عطا کنی
بی حساب ببخشی
بی حساب مهربورزی
چه تدبیری است ، تدبیر الهی ات
شاید از تکرار بنده ات نگرانی ، تکراری شدن آفت هر چیزی است حتی عبادت !!!
بین ماه ها و روز ها فرق قائل می شوی تا فرصت تکراری شدن را به بندگان خالصت ندهی .
حالا حس می کنم در ماه توام
ماهی که در آن بیشتر عنایت می کنی
من پناهنده ماه توام .
گمان کنم این که ندا می کنند “کجایند رجبیون” منظورشان همان پناهندگان ماهت باشند .
امید دارم به لطف تو
به فضل بی نهایت
و به ماهت
عجب ماهیست ، ماه تو …