theme

قلم برای از تو نوشتن دیگر نفس ندارد

قلم برای از تو نوشتن دیگر نفس ندارد

قلم برای از تو نوشتن دیگر نفس ندارد
واژه ها از تفسیر این همه انتظار کم آورده اند .و من مانده ام و نفسهایی که به شماره تو را فریاد می کنند
مگر نه اینکه تو صاحب زمین و آسمانی
تو را صاحب الزمان خوانده اند ما در بی زمانی و بی مکانی دور از تو الساعه الساعه را می خوانیم باشد که باز آیی
به امید فرجش میلادش فرخنده