theme

لحظه دیدار با معشوق…

به قلم سولماز رضایی

برای دلم ودلدارم ١
باز هم رمضان دیگری از راه رسید
و چون جان عاشقی که برای رسیدن ، لحظه شماری می کند و در لحظه دیدار با معشوقش ،حرف برای گفتن کم می آورد و نفس هایش به شماره می افتد ،اهل رمضان خود را آماده کرده اند …..
گر چه می دانند که کم می آورند و نفس هایشان به شماره می افتد
اهل رمضان که باشی ، دیگر نفس کم آوردنت چندان مهم نیست و این دیدار است که هدف رمضان است
دیدار تو باخود
دیدار تو با خدا
لحظه دیدار بر تو مبارک