theme

مرثیه برای امامی که علم را بیش از هر چیز دیگری برای پیروانش می پسندید

مرثیه برای امامی که علم را بیش از هر چیز دیگری برای پیروانش می پسندید

rezaei22

به قلم سولماز رضایی

فرقی نمی کند شیعه باشی یا شافعی یا حنبلی و یا حنفی ،کمی انصاف می باید تا بپذیری هر چه از فقه و اصول و احکام می دانی سرچشمه اش از مکتب امام صادق است . امامی که پایه گذار تمدن اسلامی و فقه و نظام حقوقی اسلام بود در روزگاری که از دین تنها پوستین پوسیده آن بر تن سردمداران مانده بود . و امشب به جای گریه بر تن این امام اندکی بیندیشیم که او اندیشیدن را بسیار می پسندید و با او بار دیگر فرق میان اسلام و ایمان را تکرار کنیم که اگر پای مکتبش بنشینیم به این باور می رسیم اسلام صادق آل محمد اسلام درک است نه جهل و دین انتخاب است نه تعصب امام صادق(ع) از پیامبر راستین اسلام روایت می کنند که: با هر حقی حقیقتی است و با هر امر درستی نوری. پس هر چه با کتاب خدا موافق بود آن را بگیرید و هر آنچه با آن مخالف بود رها کنید.
امشب می شود عزادار بود اندیشید و کتابی را ورق زد و صفحه ای قران را تلاوت کرد برای امامی که برای اسلام بیش از هر چیزی از جهل مسلمانانش بیمناک بود