theme

هنوز هم قهرمان داستان های کودکانه ام تویی

هنوز هم قهرمان داستان های کودکانه ام تویی

به قلم سولماز رضایی

تقدیم به تمام معلمانم که به من آموختند.
می گویند آن ها که شغل معلمی را انتخاب کرده اند ، شغل انبیا را پذیرفته اند.
عجب تفسیری !!!
انبیاء خودشان انتخاب نکرده اند که معلم باشند، انتخاب شده اند.
در مورد تو هم من ایمان دارم که انتخاب شدی.
نه !هرگز کسی به انتخاب خودش معلم نمی شود . خدا انتخاب می کند که چه کسی روی زمین معلم باشد و بیاموزد.
و من هنوز هم وقتی می خواهم از عشق بگویم ، چشمان تو را به خاطر می آورم .
هنوز هم وقتی میخواهم آرام شوم ، چشمانم را می بندم و صدای تو را می شنوم .
هنوز هم از تو خجالت می کشم .
هنوز هم ،روز معلم با اضطراب از خواب بیدار می شوم برای دیدن تو!!!
هنوز هم قهرمان داستان های کودکانه ام تویی و هنوز هم اگر از من بپرسند می خواهی در آینده چه کاره شوی؟ می گویم “معلم”
دستگیره در کلاست را می بوسم تا برای همیشه گرمی دستانت را بوسیده باشم .
روزت مبارک .