theme

و نفس شهر به نفس مردمانش بسته است…

و نفس شهر به نفس مردمانش بسته است…

به قلم دکتر سولماز رضایی

شهرها متولد می شوند
اما قبل از تولد کالبدیشان ، در باور شهروندانشان زایش پیدا می کنند
باوری که می گوید شهر چگونه باشد
باوری که باعث ایجاد علاقه به شهر می شود
باوری که میزان مشارکت شهروندی را ارتقا می دهد
و وقتی شهری در ذهن مردمانش باور شد ،دیگر آن شهر بخشی از وجود مردمش می شود
عشق به آن شهر ، به کوچه هایش ، خیابانهایش ، خانه هایش ،درختانش و … مردم را وا می دارد که حتی اگر معترض باشند بی تفاوت نباشند
و نفس شهر به نفس مردمانش بسته است…