theme

پایکوبان آمد و جانباز شد…

به قلم سولماز رضایی

‍ هرکسی راهی به عشقش باز شد

پایکوبان آمد و جانباز شد .

فرارسیدن روز جانباز را بر ابرقهرمانان جاودانه ایران زمین ،
همان ها که با جان های خسته شان به آن ها تکیه داده ایم ،
همان هایی که به مدد پاهای قطع شده شان ایستاده ایم ،
همان ها که به نور چشمان نابینایشان جهان را می نگریم ،
همان ها که خستگی های زمین را بر دوش های خسته شان انداخته ایم مبارک باد .