theme

🌈 ویدئو کلیپ “نقش رنگ ها در فضاهای شهری”

🔶دکتر سولماز رضایی

مدیریت شهری – قسمت سیزدهم

 

1 آوریل ، 2018

ویدئو کلیپ “نقش رنگ ها در فضاهای شهری” – سولماز رضایی

🌈 ویدئو کلیپ “نقش رنگ ها در فضاهای شهری” 🔶دکتر سولماز رضایی مدیریت شهری – قسمت سیزدهم