theme
25 آگوست ، 2021

خبر- از کتاب “سازهای آبی” اثر سولماز رضایی

پرسیدی چه خبر؟! خبری هست ولی از تو خبر نیست هنوز... از من خبری جز سینه ای پر از هوای تو نیست امّا خبر آن است که آرزویی را برآورده کند و جانی را مصفّا خبر آن است که دلی را سروسامان بدهد خبر آن است که خبر های جهان را به کناری بزند جانا خبر آن است که حدیث تو را بگوید، تو را بجوید و برای تو بخواهد خبر آن است که از خانه ی تو پرواز کند و بر خاطر من نشیند خبر آن است که مژده ی تو را بدهد و عطر نفس های تو را خبر ها در میان دست های تو و در تلاطم چشم های تو ست خبر آن است که تو بگویی و من بشنوم خبری هست ولی از تو خبر نیست هنوز...