theme

در این شرکت فضای داخلی بر روی ارائه فضای کاری سالم تمرکز دارد.استفاده از ترکیب رنگی و شکل خمیده پله ها دیدی انتزاعی به سمت آتریم فضا ایجاد می کند

 

28 ژانویه ، 2018

طراحی بسیار زیبای ساختمان شرکت Medibank استرالیا

در این شرکت فضای داخلی بر روی ارائه فضای کاری سالم تمرکز دارد.استفاده از ترکیب رنگی و شکل خمیده پله ها دیدی انتزاعی به سمت آتریم […]