theme

خنده را چه بی توقع بر لبان سرزمینت جاری کردی و غرور پیش کشی بود از تو برای جوانان این خاک
آنچه بر گردن تو آویخته شد تنها یک مدال المپیک نبود ،کمان آرش بود و تیر اراده تو که جغرافیای حضور زن مسلمان ایرانی را برای جهانیان مشخص کرد

21 آگوست ، 2016

دختر قهرمان وطن کیمیا

خنده را چه بی توقع بر لبان سرزمینت جاری کردی و غرور پیش کشی بود از تو برای جوانان این خاک آنچه بر گردن تو آویخته […]